Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN

ARTIKEL 1: IDENTITEIT VAN DE VERKOPER
Wij zijn:
Bouw Luchtdicht
Schippersstraat 11
B-3560 Lummen

E-mailadres: siga-shop@bouwluchtdicht.be  Telefoonnumer: +32 (0)472 27 87 33
Ondernemingsnummer: 0885.879.917
Bankrekeningnummer: BE71 0019 5226 7769

Bouw Luchtdicht is uw energiedeskundige gespecialiseerd in lage- energiewoningen en passiefhuizen.

Onze webshop levert zowel aan particuliere als aan professionele klanten.

 

ARTIKEL 2: DEFINITIES

 1. Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;
 2. Onderneming: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen alsook de organisaties opgesomd en bedoeld in artikel I.1,1° van het Wetboek Economisch recht.
 3. Online verkopen: overeenkomst op afstand gesloten via onze webshop.
 4. Overeenkomst op afstand: iedere overeenkomst die tussen de onderneming en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument en waarbij, tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
 5. Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van onderneming en consument, kan worden gebruikt voor de sluiting van
 
de overeenkomst tussen deze partijen;
 1. Offline verkoop: Een overeenkomst die gesloten is binnen de verkoop ruimten van Bouw Luchtdicht of waar op naar aanleiding van de verkoop een gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de Consument en Bouw Luchtdicht is geweest.
 

ARTIKEL 3: TOEPASSELIJKHEID & VOORWAARDEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons.
 2. De toepasselijke voorwaarden voor uw specifiek geval zijn afhankelijk van de wijze waarop u bij ons gekocht heeft:
Indien u als Consument bij ons koopt gelden de bepalingen uit hoofdstuk 2. Indien u online of offline bij ons gekocht heeft als onderneming bij ons koopt gelden de bepalingen uit hoofdstuk 3
De bepalingen uit hoofdstuk 1 zijn toepasselijk op alle verkopen

 

ARTIKEL 4: INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Onze website, logo's, teksten, foto's, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto's namen, teksten, logo's kleurencombinatie, etc niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 

ARTIKEL 5: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Bouw Luchtdicht. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Bouw Luchtdicht te wijzen bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
 

ARTIKEL 6: SANCTIES VOOR NIET BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Bouw Luchtdicht  beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van ingebrekestelling een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet- betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Bouw Luchtdicht zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

ARTIKEL 7: PRIVACY

Bouw Luchtdicht verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan uw vraag en om u informatie van Bouw Luchtdicht toe te sturen. Wil
 
u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Bouw Luchtdicht bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren       dat Bouw Luchtdicht uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen.
Voor meer info vraag het privacy-charter van Bouw Luchtdicht
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord.

 

ARTIKEL 8: BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.
 

ARTIKEL 9: OVERMACHT

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …
 

ARTIKEL 10: GESCHILLEN - BEVOEGDE RECHTBANK

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de sluiting, de uitvoering of de beëindiging van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de Belgische rechtbanken van de afdelingen behorende tot het gerechtelijke arrondissement Limburg, afdeling Hasselt.
 

ARTIKEL 11 TOEPASSELIJK RECHT

Alle door BOUW LUCHTDICHT en de opdrachtgever aangegane overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten
 

ARTIKEL 12: SCHEIDBAARHEIDSCLAUSULE

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.
 

HOOFDSTUK 2: VOORWAARDEN TOEPASSELIJK OP ONZE VERKOPEN MET CONSUMENTEN

 

ARTIKEL 13: VOORWAARDEN TOEPASSELIJK OP ONZE (ONLINE) VERKOPEN MET CONSUMENTEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als (Web)winkelier aan jou als Consument.
 2. Wij leveren enkel in België, Nederland, Luxemburg. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
 5. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestelling bevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken.
 6. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.
 

ARTIKEL 14: ONS AANBOD EN JOUW BESTELLING

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.
 3. Je online bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Bancontact, Creditcard, IDEAL, Pay Pal, SOFORT BANKING, overschrijving. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet- levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 4. Om online een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: levering bij u aan huis, of opsturen naar een bepaald adres, afhalen in onze vestiging. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift bestelling met betalingsverplichting. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.
 5. Wanneer je specifieke vragen hebt over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij je vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
 

ARTIKEL 15: HERROEPINGSRECHT BIJ ONLINE AANKOPEN DOOR CONSUMENTEN

 1. Als je als consument goederen of diensten bij ons koopt via onze webshop, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf). De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening.

Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.

Er geldt geen herroepingsrecht voor:
  • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
  • offline verkopen

Het herroepingsrecht bestaat enkel voor online verkopen en niet voor bestellingen die offline bij ons gedaan zijn.
 1. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 2. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, vragen we om dit -indien mogelijk- terug te sturen samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.
 3. In het geval van gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen kan de waardevermindering die deze producten ondergaan hebben worden aangerekend aan de Consument.
 4. Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier.
 5. Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar info@dakramenshop.be.of per post naar ons adres. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) - Aan: Bouw Luchtdicht
Schippersstraat 11, 3560 Lummen, tel 0472 27 87 33 siga-shop@bouwluchtdicht.be

 
 • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
 
 • Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
 • Naam/Namen consument(en)
 • Adres consument(en)
 • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 • Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is."
 

ARTIKEL 16: DE PRIJS

Wilt u meer info, bel of mail dan even onze Siga infolijn!

Wilt u meer info, bel of mail dan even onze Siga infolijn!

0472 27 87 33 
of mail uw Siga Reseller